menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
- kalkulator -
przelicznik
tabelka
POKAŻ WSZYSTKIEKemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).


Opłaty sądowe
Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.
Trochę informacji
Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 • Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
 • Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Ten kalkulator służy właśnie do obliczenia takiej opłaty.
 • Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
W zależności od rodzaju sprawy pobiera się:

 • całą opłątę

  • od pozwu i pozwu wzajemnego
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • 3/4 opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
 • 1/2 opłaty połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • 1/4 opłaty pobiera się w postępowaniu nakazowym
 • 1/5 opłaty pobiera się od

  • interwencji ubocznej
  • zażalenia, chyba że przepis stanowi inaczej
Postępowanie uproszczone
Art. 505 k.p.c. definiuje też postępowanie uproszczone. W wypadku takiego postępowania obowiązują ustalone odgórnie stawki uzależnione od kwoty roszczenia:

 • do 2000 zł - opłata 30 zł
 • 2000 - 5000 zł - opłata 100 zł
 • 5000 - 7500 zł - opłata 250 zł
 • 7500 - 10000 zł - opłata 300 zł
Postępowanie uproszczone stosuje się w następujących sprawach:

 • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu
Wartość przedmiotu sporu
Część opłaty